"Sølibatet"

Arnfinn Haram er dominikanermunk i St. Dominikus kloster på Majorstua i Oslo. Han har tidligere væ rt lutheransk prest i Loddefjord kirke i Bergen.

 

Dominikanerne er en tiggermunkorden som oppstod i høymiddelalderen for snart 800 år siden. Munkene vier livene sine til studier, bønn og forkynnelse.

 

Samfunnet vårt i dag har stor fokus på seksualitet i ulike mediebilder. Seksualitet blir fremstilt som allment tilgjenglig, hvor man samtidig bretter ut den private sfæ ren gjennom mediebildet. Midt i mediestormen finnes det mennesker som velger å leve livet i sølibat. Måtehold fra seksuallivets goder, for å tjene Gud med hele seg.

 

- Hva er grunnen til at man velger å leve et liv i sølibat?

 

- Sølibatet er utfordrende i en kultur som har stor fokus på seksualitet. Munker avlegger frivillig et sølibatløfte som innbefatter å avstå fra seksualitet. Det er ikke mulig å oppheve løftet. Det er en måte å vie livet sitt til Gud uten at man er knyttet til verdslige bånd.

 

- Hva er den teologiske begrunnelsen for sølibatet?

 

- Når det gjelder den teologiske begrunnelsen for sølibatet, så blir det skrevet om dette forskjellige steder i Bibelen. Jesus gjør det ettertrykkelig klart, at ikke alle er skikket til ekteskap. Det er noen som er født usikket til ekteskap, mens andre velger å leve ugift for himmelriket skyld.

 

- Tankegangen er at vårt liv i himmelriket, allerede er påbegynt på jorden, og vil fortsette i den kommende verden. Det står skrevet at i den kommende verden så skal man ikke ta til ekte eller gi til ekte.

 

- En annen grunn som er knyttet til de første kristne, er at kristendommen er eskatologisk hvor Jesus skal komme igjen. Man hadde en oppfatning om at Jesu gjenkomst var næ rt forestående. I apostlenes gjerninger står det skrevet at Jesus kommer snart igjen, og da var det best å væ re fri for å væ re forberedt på Jesu ankomst.

 

- Paulus underviser om friheten i korinterbrevet hvor han sier at det er best å væ re ugift for da har man større frihet � både i forhold til å tjene Gud og ikke gå på tryne i den siste tiden før Jesu gjenkomst.  Faren var at man kunne bli for opptatt av verdslige ting.

 

- Bak de skrevne ord i bibelen, ligger det en forståelse for at kristenlivet fortsetter i himmelen. Når man begrenser kristenlivet til det jordiske, så forstår man ikke denne tankegangen. 

 

- Er det noe forskjell læ remessig mellom sølibatet og ekteskapet i den kristne tro?

 

- Læ remessig så er sølibatet en del av kristendommen, på lik linje som ekteskapet.

 

- Hva er det som gjør at noen velger å leve i sølibat?

 

- Sølibat eller ekteskap er noe man velger selv. For å leve etter kristne prinsipper, etikk og livsstil så trenger man sterk motivasjon og Guds nåde. Dette gjelder i høyeste grad for sølibat og livsvarig ekteskap. Når det gjelder ekteskapet, så er det en utfordring, men samtidige viktig, at man skal begrense seksualitet til ekteskapet.

 

- Finnes det andre utfordringer knyttet til sølibatet og ekteskapet?

 

- Jeg mener at det vil væ re vanskelig for menighetsprester å leve i sølibat eller ekteskap, dersom fokuset er negativt. Dersom man blir nedtynget og at man stadig får høre at man er dum som ikke skiller seg, ikke har en elskerinne eller ikke finner seg en ektefelle som er mer tilfredsstillende,  så er det vanskelig å leve slik livsstil. Da vil man etter hvert føle seg som et offer og finne på noe desperat. Disse utfordringene gjelder både for ekteskapet og sølibatet.

 

- Sølibatet står også i sterk kontrast til samfunnets fokus på tilstrebelse av lykke. Jeg oppfatter blant annet lykketenkningen slik, at man alltid skal ha tilgang til seksuelle opplevelser.  Da sier det seg selv at sølibatet er utfordrende.

 

- Finnes det noen verdslige begrunnelser for sølibatet?

 

-  Jeg vil trekke frem to verdslige grunner for sølibatet i den katolske kirke.

 

- For det første så er det er en skikk som kom gradvis inn i den vestlige kirken i middelalderen og frem til i dag. Man ønsket at prester skulle vie mer tid til kirken og menigheten, og ikke minst væ re mer selvstendig i forhold til samfunnet rundt.

 

- Det at menighetsprester skal leve i sølibat, er kun en ordning og kan forandres på. Det er ikke noe læ remessig som tilsier at katolske prester må leve i sølibat.

 

- For det andre så vil sølibatet alltid væ rt en del av den kristne tradisjonen. Jesus levde i sølibat, munker lever i sølibat etc. Det vil alltid væ re noen som vier sitt liv helt og fullt for Gud ved at man ikke har vanlige verdslige bånd. Munker har avlagt sølibatløftet og det kan ikke oppheves.

 

 Tekst: Alf Christian Aasen Grøtteland

 Publisert/ published: 24-11-2011